ISTA Dymes Theocharous Fruits Ltd

(Κωστας θειοχάρους)

 

Κωδικός Μέλους: 14

Γεωργός: ISTA Dymes Theocharous 

Fruits Ltd (Κωστας θειοχάρους)

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Δύμες

Τηλέφωνο: 99424631

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Γνωρίστε τα μέλη μας

Η γεωργική  επιχείρηση ISTA Dymes Theocharous Fruits Ltd ασχολείται με την καλλιέργεια οπωροφόρων δέντρων και υπαίθριων λαχανικών. Διαχειρίζεται 80 περίπου δεκάρια γης  στην κοινότητα Δύμες και Παλιόμυλο της ορεινής Πιτσιλιάς. Τα αγροτεμάχια της επιχείρησης βρίσκονται σε υψόμετρο πέραν των 800 μέτρων σε διάφορες τοποθεσίες εντός των γεωγραφικών ορίων των κοινοτήτων. 

Διευθυντής της επιχείρησης είναι ο κ. Κώστας Θεοχάρους, μόνιμος κάτοικος Δυμών ο οποίος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο μεγάλους παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής σε παραγωγικό δυναμικό. Προέρχεται από αγροτική οικογένεια που δραστηριοποιείται στο γεωργικό τομέα  και ασκεί το επάγγελμα του γεωργού για πάνω από 30 χρόνια. Η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας γίνεται σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του και ιδιαίτερα με τη βοήθεια του γιού Θεοχάρη ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία απόκτησης πτυχίου στην Γεωπονία.

Η επιχείρηση εμπορεύεται το 70% της παραγωγής της μέσω της Λαϊκής Αγοράς και η υπόλοιπη παραγωγή  διατίθεται μέσω χονδρεμπόρων.

 

Αειφόρες πρακτικές

Τα πλείστα αγροτεμάχια της μονάδας αποτελούνται από αναβαθμίδες. Όπου υπήρχε η δυνατότητα, έγιναν στο πρόσφατο παρελθόν οι απαραίτητες εγγειοβελτιωτικές εργασίες έτσι ώστε να δημιουργηθούν πάγκοι φύτευσης με μεγαλύτερη επιφάνεια.  Στην εκμετάλλευση διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση οι παραδοσιακές δόμες ξεροληθιάς ενώ παράλληλα διατηρείται η άγρια βλάστηση στα πρανή των αναβαθμίδων που συμβάλει  στη διατήρηση της άγριας χλωρίδας και πανίδας.

Η μονάδα εφαρμόζει πρακτικές διαχείρισης των εχθρών και ασθενειών (IPM-Integrated Pest Management) και άλλες πρακτικές που συμβάλλουν στη διατήρηση της αρμονίας του οικοσυστήματος, μειώνουν τις εισροές ΦΠΠ και λιπασμάτων και παράλληλα επιτυγχάνεται ορθολογισμός στη χρήση των φυσικών πόρων.

 

Κριτήρια συμμετοχής στο εθελοντικό σύστημα Ορεινής Γεωργίας Τροόδους

Όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια καθώς επίσης και τα πιο κάτω προαιρετικά κριτήρια έχουν γίνει αποδεκτά προς τήρηση και αποδοχής ελέγχων από το μέλος.

Κοινωνική & Επιχειρηματική ευθύνη

 • Γεωργός πλήρους απασχόλησης
 • Μόνιμος κάτοικος σε ορεινή κοινότητα
 • Τήρηση ελεγμένων οικονομικών στοιχείων
 • Νομικό πρόσωπο με ελάχιστη έκταση υπό διαχείριση στην περιοχή 1
 • Πραγματοποίηση τουλάχιστον μίας προωθητικής ενέργειας ανά έτος
 • Παράδοση σε εγκεκριμένα κοινωφελή/φιλανθρωπικά ιδρύματα τουλάχιστο 100 κιλά ετησίως της παραγωγής μου 
 • Διατήρηση  παραδοσιακής «Δομής του τοπίου» όπως ξερολιθιές, παλιά πηγάδια, πετραύλακα, μύλοι κ.λπ. εντός της μονάδας

Ανάληψη Ευθύνης για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων

 • Αποδοχή ελέγχων ανίχνευσης για υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε τυχαίο δείγμα του παραγωγού έως και τρεις φορές ετησίως)
 • Παρακολούθηση τουλάχιστον ενός σεμιναρίου ετησίως σχετικά με τις απαιτήσεις της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης   φυτοπροστασίας
 • Εφαρμογή τουλάχιστον 2 χειμερινών ψεκασμών με χρήση ουσιών που επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία με στόχο τη μείωση της έντασης και της έκτασης προσβολής επιβλαβών οργανισμών κατά τη βλαστική περίοδο
 • Τουλάχιστον μια επέμβαση αμέσως μετά το χειμερινό κλάδεμα με στόχο την προστασία των τομών κλαδέματος από ασθένειες ξύλου
 • Εφαρμογή στρατηγικής διαχείρισης ανθεκτικότητας με την εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετική Ομάδα Τρόπου Δράσης
 • Χρήση πιστοποιημένου (certified) πολλαπλασιαστικού υλικού με ανθεκτικότητα / ανεκτικότητα σε προβλήματα φυτοπροστασίας
 • Εδαφοκάλυψη για μείωση των ζιζανίων
 • Συσκευασία σε πλαστικά κιβώτια με χαρτί προστασίας στη βάση σε ποσοστό 100% (πλην χάρτινων κιβωτίων και ατομικών συσκευασιών)
 • Μικροβιολογική ανάλυση σε περίπτωση άρδευσης προϊόντων που καταναλώνονται νωπά ή σε προϊόντα που πλένονται μετασυλλεκτικά

Ευθύνη για το περιβάλλον και τις μελλοντικές γενεές

 • Εφαρμογή ετήσιου προγράμματος λίπανσης σε κύριες καλλιέργειες στη βάση τήρησης κατευθυντήριων γραμμών και χημικών αναλύσεων εδάφους
 • Ενσωμάτωση φυτικών υπολειμμάτων
 • Τουλάχιστον το 75% των υφιστάμενων ξεροληθιών είναι κατσκευασμένες με τον παραδοσιακό τρόπο
 • Ύπαρξη συστημάτων  στάγδην άρδευσης (ελάχιστο 50% εκτάσεων)
 • Περιορισμοί στη χρήση  νιτρικού αζώτου  - Αποφυγή χρήσης νιτρικού αζώτου ειδικά κατά το στάδιο της ωρίμανσης των καρπών και κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Φεβρουαρίου όπου λόγω υψηλής βροχόπτωσης υπάρχει κίνδυνος διήθησης του προς βαθύτερα στρώματα