Διαδικασία Πιστοποίησης

 

Οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί υποβάλλουν εθελοντικά αίτηση ένταξης στο  Σύστημα Ποιότητας & Γεωγραφικής Προέλευσης «Ορεινή Γεωργίας Τροόδους» με την οποία αναγνωρίζουν μια σειρά υποχρεώσεων και αναλαμβάνουν μια σειρά δεσμεύσεων οι οποίες διαχωρίζονται σε τέσσερις πυλώνες.

Πυλώνας 1 - Ταυτότητα γεωργού

Αφορά τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την περιοχή και την έκταση που ισχύουν για τη συμμετοχή παραγωγού στο  Σύστημα «Ορεινή Γεωργίας Τροόδους».

 

Πυλώνας 2: Κοινωνική & Επιχειρηματική ευθύνη

Αφορούν την ευθύνη του παραγωγού στην περιοχή και το χώρο εργασίας, διαχωρισμένες σε  δύο ενότητες.

Την Υποστήριξη των ορεινών κοινοτήτων, του τοπίου και των παραδόσεων με κριτήρια που ενισχύουν την οικογενειακή εργασία και εστιάζουν στην εξάρτηση του οικογενειακού εισοδήματος από τη γεωργική δραστηριότητα. Αφορά επίσης ενέργειες που αναλαμβάνει ο παραγωγός με σκοπό την προώθηση και προβολή των τοπικών προϊόντων καθώς και πρακτικές που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, στη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού τοπίου και της τοπικής χλωρίδας.

Την Ευθύνη του γεωργού ως εργοδότης για την ασφάλεια και υγεία στον χώρο εργασίας με υποχρεωτικές δράσεις που καθίστανται όμως ελέγξιμες για διασφάλιση της υγείας και ασφαλείας στην γεωργική μονάδα. Περιλαμβάνει την  εκπαίδευση εργαζομένων στο χειρισμό επικίνδυνων μηχανημάτων και εξοπλισμού και στη σηματοδότηση των επικίνδυνων σημείων στη μονάδα. Καλύπτει υποχρεωτικά δράσεις φύλαξης Φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.

 

Πυλώνας 3 – Ανάληψη Ευθύνης για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων

Αναφέρεται στις ενέργειες για διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων σε όλη τη παραγωγική διαδικασία και αποτελείται από τρεις ενότητες.

Παραγωγή προϊόντων απαλλαγμένων από φυτοπροστατευτικά και άλλα χημικά υπολείμματα που επικεντρώνεται στην πραγματοποίηση αναλύσεων  υπολειμμάτων δραστικών ουσιών στα προϊόντα, την παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με την χρήση και εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών ουσιών. 

Αρχές Ολοκληρωμένης Διαχείρισης: Σκοπός των κριτηρίων είναι η ορθολογιστική εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και η μείωση στη χρήση χημικών σκευασμάτων. Πλείστες δεσμεύσεις αποτελούν κριτήρια που θέτει το Τμήμα Γεωργίας για να παραχωρήσει το πιστοποιητικό «Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών». Οι δράσεις αφορούν παρακολούθηση εχθρών, εφαρμογή προγράμματος αμειψισποράς, εφαρμογή προληπτικών ψεκασμών σε κατάλληλα στάδια και εφαρμογή άλλων παθητικών μεθόδων αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών  που υποκαθιστούν τις δραστικές ουσίες των φυτοπροστατευτικών.

Συνθήκες μετασυλλεκτικής διαχείρισης και συσκευασίας: Τα κριτήρια αναφέρονται στις μετασυλλεκτικές ενέργειες που εφαρμόζει ο παραγωγός για τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφαλείας των τροφίμων και για την εφαρμογή των απαιτήσεων εμπορίας των γεωργικών προϊόντων. Η διασφάλιση της ποιότητας και ασφαλείας των τροφίμων επιτυγχάνεται με τη συσκευασία σε υγειονομικά κατάλληλους και καθαρούς χώρους, τη χρήση κατάλληλων υλικών συσκευασίας και τον έλεγχο της βακτηριακής σύνθεσης του νερού πλυσίματος των προϊόντων.

 

Πυλώνας 4 - Ευθύνη για το περιβάλλον και τις μελλοντικές γενεές

Αναφέρεται στις ενέργειες που πρέπει να υλοποιήσει ο παραγωγός για την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, και αποτελείται από πέντε ενότητες.

Διατήρηση και βελτίωση της γονιμότητας και δομής του εδάφους με πρακτικές ορθολογικής χρήσης  λιπασμάτων και εμπλουτισμό του εδάφους με ενσωμάτωση φυτικών υπολειμμάτων και καλλιέργεια αζωτοδεσμευτικών φυτών (χλωρή λίπανση) καθώς και δράσεις αντιμετώπισης της διάβρωσης του εδάφους.

Προστασία των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων με πρακτικές που περιορίζουν την αλόγιστη χρήση νερού άρδευσης, όπως χρήση στάγδην άρδευσης, συλλογή βρόχινου νερού και προγραμμάτων άρδευσης σύμφωνα με τις ανάγκες των φυτών. Εφαρμόζονται επίσης  περιορισμοί στη χρήση νιτρικών λιπασμάτων για αποφυγή της ρύπανσης των υδάτων. 

Προστασία και διατήρηση της άγριας ζωής και της φυσικής βλάστησης με δεσμεύσεις που αναλαμβάνει ο παραγωγός για προστασία της άγριας ζωής και ειδών φυσικής βλάστησης. Στόχος είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας εντός του αγρού. 

Ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τα απόβλητα με δεσμεύσεις μείωσης και διάθεσης προς ανακύκλωση των αποβλήτων στο αγρ’οκτημα και την εκπόνηση ενός σχεδίου διαχείρισης τους.

Άλλες περιβαλλοντικές δράσεις επωφελείς για το περιβάλλον όπως η χρήση ανανεώσιμων πηγών και προληπτικές ενέργειες πυροπροστασίας.